eVOKES Database

Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus
Kirjaudu sisään

Tutkimus

1. Tutkimuksen nimi

Bibliografia suomalaisesta korkea-asteen opiskelusta, pedagogiikasta ja ohjauksesta 2000- luvulla

2. Tutkimuksen tiedot

Tutkimuksen tekijä/tekijät

Päivikki Jääskelä ja Pia Nissilä

Painovuosi

2011

Tutkimuksen koko nimi

Bibliografia suomalaisesta korkea-asteen opiskelusta, pedagogiikasta ja ohjauksesta 2000- luvulla

Painos

Painopaikka

Kustantaja

Tutkimuksen kuvaus

Korkea-asteen opiskelun, oppimisen, pedagogiikan ja ohjauksen bibliografian tarkoituksena on
tarjota tietoa aiheeseen liittyvästä kotimaisesta tutkimuksesta, opetuksen kehittämistyöstä sekä
opinnäytetöistä 2000-luvulla. Aineisto on kerätty keväällä 2009. Lähtökohtana ”moniäänisessä”
bibliografiassa on, että kokemuksellinen tieto täydentää korkeakoulupedagogista tutkimusta
(Gibbons ym. 1994; Nowotny ym. 2003). Bibliografia liittyy Euroopan sosiaalirahaston Oulun
lääninhallituksen (nykyisen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen) kautta rahoittamaan hankkeeseen
”Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella” (2008-2011).

Tietoa kotimaassa julkaistusta tutkimuksesta (sisältäen väitöskirjat) kerättiin kotimaisesta
artikkelitietokannasta (ARTO), yliopistojen yhteistietokannasta (LINDA) sekä Kasvatus- ja
Aikuiskasvatus-lehdistä. Kansainväliseen alan tutkimukseen liittyvä tiedonkeruu toteutettiin
käymällä läpi systemaattisesti kasvatus- ja ohjausalaan liittyviä elektronisessa muodossa julkaistuja
tieteellisiä aikakauslehtiä (yhteensä 23 lehteä). Lisäksi täydentävää tiedonhakua tehtiin
asiantuntijahaulla kasvatusalan kansainvälisestä tietokannasta (ERIC). Tiedonkeruu tuotti yhteensä
248 tutkimusta.

Korkeakoulupedagogisesta kehittämistyöstä (yhteensä 150 lähdettä) kerättiin tietoa
yliopistopedagogiikkaan erikoistuneesta aikakausjulkaisusta (Peda-forum) ja
ammattikorkeakoulupedagogiikkaan erikoistuneesta verkkojulkaisusta (Kever). Opinnäytetöihin
liittyvä aineistonkeruu (yhteensä 909 pro gradu –tutkielmaa) toteutettiin LINDA-tietokannan avulla.
Tietoa etsittiin myös ammattikorkeakoulun opinnäytetietokannasta, mutta tämän tiedonhaun kautta
löytyneet opinnäytetyöt keskittyivät muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta opiskelun jälkeiseen
työelämään, joten ne päätettiin jättää aineistosta pois. Tiedonhaku tuotti myös monografioita, jotka
eivät ole käyneet läpi tieteellistä vertaisarviointia sekä kokoomateoksia, jotka sisältävät tutkijoiden,
opetuksen kehittäjien ja opiskelijoiden tekstejä. Tämäntyyppiset lähteet eivät ole bibliografiassa
mukana. Päätimme keskittyä kokoamaan yksiselitteisemmin tutkimukseksi, käytännön
opetustyöhön liittyväksi tekstiksi ja opinnäytteeksi luokiteltavia lähteitä.

Hakusanoina olivat korkeakoulupedagogiikan tutkimuksessa ja kehittämistyössä yleisesti käytössä
olevat asiasanat, kuten opiskelu, oppiminen, opetus, korkeakoulupedagogiikka, ohjaus, tuutorointi,
opetussuunnitelma, asiantuntijuus. Lisäksi etsimme tietoa koulutuksen ja työelämän välisestä
suhteesta esimerkiksi asiasanoilla työharjoittelu, urasuunnittelu, työelämätaidot, ammattiidentiteetti,
työelämä. Aineistonkeruuta täydennettiin katkaistulla sanahaulla. Huomattavaa oli, että
haku opisk* lähes kolminkertaisti aiheeseen liittyvien pro gradu -tutkielmien määrän.

Bibliografiassa tutkimus, pedagoginen kehittämistyö ja opiskelijoiden opinnäytteet on luokiteltu
neljään laajaan aihepiiriin: opiskeluun ja oppimiseen, pedagogiikkaan ja ohjaukseen, koulutukseen
ja työelämään sekä opiskeluun osana kokonaiselämää.

Englanninkielinen abstrakti

Verkko-osoite/osoitteet ja linkit

Aineistoon ei ole määritelty viittauksia ulkopuolisiin sivustoihin.

Tutkimus sähköisessä muodossa

Tiedosto: bibliografiakorkeakouluopinnotx-2.pdf (501 Kt)

Muut liitteet

Aineistossa ei ole liitetiedostoja.

3. Yhteystiedot

Yhteyshenkilön nimi

Päivikki Jääskelä ja Pia Nissilä

Yhteyshenkilön organisaatio

Jyväskylän yliopisto, OKL

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

paivikki.jaaskela@jyu.fi ja pia.nissila@jyu.fi

Asiasanat

tutkimus, tutkimushaku, korkea-aste, lupaava käytäntö, ELY-keskus, ammattikorkeakoulu, yliopisto, aikuiset, koulutuksessa olevat, siirtymävaiheessa olevat, menetelmät ja työmuodot, koulutustieto, ESR-ohjelma, valtakunnallinen, kansainvälinen, 2011, muu tieteellinen julkaisu, palvelujen tuottajat

Kommenttikenttä

Käyttäjät eivät ole kommentoineet kyseistä aihetta.