eVOKES

Raimo Vuorinen 12/2011

Elinikäinen ohjaus osana EU 2020 strategiaa


Keväällä 2010 vahvistettu ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” pyrkii älykkäämpään ja vihreämpään talouteen paremmalla resurssien käytöllä ja kansalaisten osaamisen kehittämisellä. Strategian mukaan ”uusien taitojen hankkiminen, luovuuden ja innovoinnin edistäminen, yrittäjyyden kehittäminen ja joustava siirtyminen työpaikasta toiseen ovat tärkeitä maailmassa, jossa paremman mukautumiskyvyn vastineena on tarjolla enemmän työpaikkoja.” Lähtökohtana on jäsenvaltioiden vastuu omista koulutusjärjestelmistään, mutta jäsenvaltioiden yhteistyötä pyritään edistämään koulutusta koskevilla yhteisillä puitteilla (ET 2020). Jäsenmaita kutsutaan: 1. tekemään elinikäisestä oppimisesta ja liikkuvuudesta totta; 2. parantamaan koulutuksen laatua ja tehokkuutta; 3. edistämään tasapuolisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä; 4. edistämään luovuutta, innovointia ja yrittäjyyttä kaikilla koulutusasteilla.

Jäsenmaiden olisi pyrittävä varmistamaan olennaisiin oppimistuloksiin perustuvien kansallisten tutkintoviitekehysten kehittäminen ja niiden linkittäminen eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen. Tavoitteena tulisi olla joustavampien oppimisväylien luominen, helpompi siirtyminen eri koulutussektorien välillä, sekä suurempi avoimuus epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen suhteen ja parempi läpinäkyvyys ja oppimistulosten tunnustaminen. On myös pyrittävä edistämään aikuiskoulutusta, parantamaan ohjausjärjestelmien laatua ja lisäämään oppimisen houkuttelevuutta yleensä muun muassa kehittämällä uusia oppimisen muotoja ja käyttämällä uusia opetus- ja oppimistekniikkoja. Elinikäisen oppimisen edellytysten parantamiseen liittyy myös eri koulutussektorien välinen synergia.

Edellisen perusteella elinikäisen ohjauksen merkitys korostuu aiempaa selkeämmin yhteisenä rajapintana EU:n eri toimialojen välillä – erityisesti työllisyyden, yrittäjyyden, sosiaalipolitiikan, nuorisopolitiikan ja kulttuurin aloilla. Jatkossa olisi kiinnitettävä enemmän huomiota koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välisiin synergioihin ja keskinäiseen täydentävyyteen eurooppalaisen tutkimusalueen tavoitteiden kanssa.

Tämä hallinnonalojen yhteistyön haaste konkretisoituu selvimmin Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston sekä Työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosaston yhteisessä aloitteessa ”Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma ”Haasteena on löytää paras tapa lisätä työmarkkinoiden joustavuutta työn järjestämisen ja työmarkkinasuhteiden osalta sekä edistää elinikäisen oppimisen ja asianmukaisen sosiaaliturvan tarjoamaa turvallisuutta. Elinikäiseen oppimiseen pitäisi olla paljon enemmän mahdollisuuksia, ja koulutusorganisaatioiden olisi oltava avoimempia epätyypillisille oppijoille.

Eri koulutusasteita koskevat tarkemmat kehittämissuositukset korostavat joustavien koulutusjärjestelmien ja yksilöllisten opintopolkujen kehittämistä, liikkuvuutta sekä koulutuksen ja työmarkkinoiden parempaa vastaavuutta. Lisäksi jäsenmaita kutsutaan opiskelujen keskeyttämisen vähentämiseen ennakoivien toimenpiteiden ja varhaisen puuttumisen keinoin. Ohjauksessa painopiste siirtyy elinikäisten työelämävalmiuksien kehittämiseen itsenäisenä elinikäisen oppimisen kompetenssina. Nämä valmiudet (uranhallinta- ja urasuunnittelutaidot) rakentuvat useista erillisistä kompetensseista, joiden avulla yksilöt tai ryhmät voivat koota, analysoida, syntetisoida sekä organisoida omaa itseään, opiskelua, koulutusta, työtehtäviä ja työmarkkinoita koskevaa tietoa (sisältöulottuvuus). Näihin urasuunnittelutaitoihin sisältyvät lisäksi taidot tehdä ja toteuttaa päätöksiä sekä tietoisia aktiivisia siirtymiä (prosessiulottuvuus). Tällä yksilön valmiuksien kehittämisellä ei haluta kuitenkaan syyllistää kansalaisia tilanteessa, jossa he ovat mahdollisesti työttömiä. Ohjaus tai henkilökohtaiset työelämävalmiudet eivät sinänsä luo työpaikkoja, Lopullinen työllistyminen joko palkkatyössä tai yrittäjänä on yhteydessä kansalliseen taloudelliseen tilanteeseen. Ohjausta tarvitaan tukiverkkona osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi.

Suomen EU puheenjohtajakaudella 2006 perustettu Euroopan unionin jäsenmaiden elinikäisen ohjauspolitiikan verkosto, ELGPN on vakiinnuttanut asemansa jäsenmaiden yhteistyön vahvistajana. Kuluvan kolmannen toimintakauden 2011-12 tavoitteena on tarkastella lähemmin, miten elinikäinen ohjaus liittyy EU 2020 strategioihin ja koota kunkin neljän temaattisen työryhmän (elinikäiset työelämävalmiudet, palvelujen saatavuus, monihallinnollinen yhteistyö, palautejärjestelmät) yhteen julkaisuun käsikirjaksi palvelujen kehittämisestä vastaaville päättäjille. Lisäksi kootaan tietokantaa kansallisista linjauksista, joissa elinikäinen ohjaus liittyy eri hallinnonalojen tavoitteisiin (yleissivistävä, ammatillinen, korkea-asteen sekä aikuiskoulutus, työ- ja elinkeinohallinto ja osallisuus). Tavoitteena on, että raportit ovat käytettävissä lokakuussa järjestettävässä 4. EU:n elinikäisen ohjauksen konferenssissa Kyproksella 24.10.2012.

Elinikäisen ohjauksen järjestämistä koskevat kysymykset näyttäytyvät samansuuntaisina myös EU:n ulkopuolella. Budapestissa järjestettiin 5.-7.12.2011 kuudes kansainvälinen symposium, jossa tarkastellaan elinikäisen ohjauksen järjestelyjä koskevaa julkista päätöksentekoa. Symposiumit käynnistyivät vuonna 1999 Kanadassa ja niitä on järjestetty kahden vuoden välein. Mukana olevat maat valmistelevat ennakkoon sovituista teemoista tiiviin kansallisen tilannekatsauksen yhteisten keskustelujen pohjaksi. Teemat liittyvät vuosina 2001-2004 tehtyjen kansainvälisten ohjauksen arviointien toimenpide-ehdotusten seurantaan. Tavoitteena on ollut, että mukana olevat maat lähettävät symposiumiin kansallisen tiimin, jossa olisi sekä hallinnon että eri sidosryhmien edustajia.

Viimeisimmässä symposiumissa oli mukana yhteensä 127 osallistujaa 31 maasta. Symposiumin keskustelujen pohjalta koottiin kommunikea, joka julkaistiin 16.12.2011. Laajempi materiaalipaketti ja teemakohtaiset yhteenvedot on saatavilla symposiumin verkkosivuilta: http://eletpalya.munka.hu/web/eletpalya-folyoirat/iccdpp1. Aiempien symposiumien materiaalit ovat koottuna elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan kansainvälisen tutkimusverkoston sivuille http://www.iccdpp.org. Kommunikean suomennos on tallennettu myös Vokesin tietokantaan http://www.evokes.fi/database/search/frontpage/view/282.
Tekijä

Raimo Vuorinen
Koordinaattori, ELGPN