eVOKES

Merja Niemi-Pynttäri 1/2011

Salmian TE-ERKKERI –projekti aikuisten ohjauksen osaamista vahvistamassa

Jyväskylässä toimiva työ- ja elinkeinoministeriön alainen koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia (entinen Työvoimaopisto) palvelee työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöä valtakunnallisesti. Talossa on pitkät perinteet myös aikuisten ohjauksen kouluttajana, täydennyskoulutusta te-hallinnon ohjaajille on annettu koko talon olemassaolon ajan, 1970-luvulta alkaen. Työ- ja elinkeinotoimistoissa aikuisten uraohjauksesta vastaavat pääosin ammatinvalintapsykologit, mutta yhteiskunnan monimuotoistuessa ja ihmisten urahaasteiden muuttuessa mutkikkaammiksi ohjauksellisen näkökulman painottaminen muidenkin te-toimiston virkailijoiden asiakastyössä on tullut entistä tärkeämmäksi. Hyvän asiakaspalvelun näkökulmasta on myös olennaista, että te-toimistojen henkilöstö tuntee varsinkin omalla alueellaan muut aikuisten ohjauksen toimijat – verkostoituminen on näinä päivinä työn välttämätön edellytys.

Vuonna 2009 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia sai hyväksymispäätöksen työ- ja elinkeinoministeriöstä aikuisten ohjauksen valtakunnallisen ESR- projektin aloittamisesta. Projekti on TE-ERKKERI ja se toimii tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ERKKERI-projektin kanssa. ERKKERIn osatoteuttajat ovat Jyväskylän yliopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Projektit järjestävät ja suunnittelevat yhdessä ja erikseen aikuisten ohjauksen ja neuvonnan koulutuksia. Koulutusten tavoite on lisätä ohjaamisen taitoja ja tukea alueellisia aikuisten ohjauksen verkostoja. Projektit liittyvät ESR- kehittämisohjelmaan, jossa on muitakin valtakunnallisia hankkeita (Nuove, Studio, Laituri, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ) ja lisäksi runsaasti alueellisia Opin Ovi-hankkeita. TE-ERKKERI –projektiin on palkattu päätoimisesti kaksi henkilöä (projektipäällikkö/kouluttaja ja projektisuunnittelija) ja puolipäiväisesti yksi kouluttaja.

Erkkeri-projektit ovat vahvasti kytkeytyneet toisiinsa – yhteinen ohjausryhmä, yhteiset nettisivut, markkinointi, palautejärjestelmät, seminaarit, yhteistä koulutussuunnittelua, koulutusten toteutusta ja vuonna 2011 yhteinen loppujulkaisu. Projektien järjestämät koulutukset (riippumatta tuottajaorganisaatiosta) ovat nimeltään ERKKERI- koulutuksia ja todistuksissa on myös kaikkien yhteistyöoppilaitosten logot. Innovatiivista tässä on neljän yhteistyökumppanin uudenlainen rajoja ylittävä toiminta: sekä kouluttajat että opiskelijat tulevat pääsääntöisesti eri organisaatiosta. Näin koulutukset antavat väistämättä uusia näkökulmia kaikille mukana oleville, niin kouluttajille kuin osallistujillekin.

Salmia on toteuttanut ERKKERI-koulutuksia keväästä 2009 alkaen sekä omien kouluttajien voimin että yhteistyökumppanien kanssa. Yhteisesti suunniteltuja tuotteita on kaksi: Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyö, 30 op ja Aikuisten ohjauksen perusteet, 5 op. Muut 5 op koulutukset ja konsultaatiopäivät ovat sisällöiltään vaihdelleet. Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyö 30 op toteutetaan kaikissa yhteistyöoppilaitoksissa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaan.

Projektien henkilöstö matkustaa sinne mistä paikallinen Opin Ovi –projekti koulutusta tilaa. Siis vaikka projektin pääpaikka on Jyväskylän Salmia, koulutusta voi olla ”Hangosta Rovaniemelle”. Pohjanmaalle järjestetty 30 op koulutus esimerkiksi tehtiin siten, että kouluttajat matkustivat lähijaksoille vuorotellen Vaasaan, Seinäjoelle ja Kokkolaan. Tämä toimintatapa vahvistaa verkostoitumista alueilla paremmin kuin Jyväskylässä järjestetyt valtakunnalliset koulutukset – tosin nekin ovat puoltaneet paikkaansa, valtakunnallisena on järjestetty esim. joitakin erityisteemoihin keskittyviä koulutuksia.

Vuoden 2011 keskeinen kysymys on, miten nämä uudenlaiset tuotteet, hyvän palautteen saaneet aikuisten ohjauksen koulutukset saadaan juurrutetuksi osaksi budjettirahoin järjestettyä talon koulutustoimintaa. Salmiassa se voi tarkoittaa sitä, että kursseja siirretään vuosittain ilmestyvään koulutus- ja kehittämisohjelmaan, jossa on te-hallinnon henkilöstön haettavana erilaisia omaa työtä tukevia koulutuksia. Mutta se ei yksin riitä – olisi tärkeää pohtia, miten Salmia voi edelleen tarjota koulutusta, jossa osanottajat tulevat eri organisaatioista (yhteistyö muista organisaatiosta tulevien kouluttajien kanssa on toki Salmian arkea ollut aina). ERKKERI-koulutukset ovat näyttäneet todeksi sen, miten tehokasta verkostoituminen on nimenomaan yhteisessä koulutuksessa. Tässä tullaan rahoituskysymyksiin. Mutta kun tämä rajoja ylittävä verkostoitumisen haaste saadaan ratkaistua, projekti on onnistunut tehtävässään paremmin kuin hyvin.

Lisätietoja teemoista nettiosoitteissa
www.opinovi.fi/erkkeri
www.salmia.info
Tekijä

Merja Niemi-Pynttäri, Projektipäällikkö/kouluttaja
TE-ERKKERI, Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia