eVOKES

Jukka Lerkkanen 4/2010

Ohjaustarpeiden arvioinnin merkitys aikuisten ohjauksessa

Aikuisille suunnattujen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tulee olla heille soveltuvia ja helppokäyttöisiä. Lisäksi niiden saavutettavuuteen tulee kiinnittää huomiota. (Työministeriö 2006.) Euroopan neuvoston (2008) linjauksissa elinikäistä oppimista tuetaan elinaikaisella ohjauksella. Ohjaukselta odotetaan erityisesti, että sen avulla aikuisten omaehtoinen kyky suunnitella koulutus- ja työuriaan paranee. Tämä on välttämätöntä globalisoituneessa ja nopeasti muuttuvissa työmarkkinatilanteissa.

Aikuisten ohjaustarpeiden arviointi on tärkeää edellä mainituista syistä. Näistä linjauksista johtuen ohjaustarpeiden arviointi on ollut viime vuosina merkittävä osa ohjauksen tutkimusta sekä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen järjestämisen suunnittelua (Sampson, Peterson, Reardon & Lenz 2003).

Ohjaustarpeiden arviointia voidaan käyttää esimerkiksi screenaukseen ja itsearviointiin sekä indikoimaan opintojen keskeyttämistä. Lisäksi arviointitietoa voidaan hyödyntää palautelähteenä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisessä. Screenauksessa asiakas saa tietoa oman tilanteen arviointiin. Screenaus-tulos ohjaa häntä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen mahdollisimman hyödylliseen käyttöön.

Ohjauksesta on haettu ratkaisua moneen yhteiskunnalliseen ongelmaan. Yksi niistä on ollut opintojen keskeyttäminen. Ohjaustarpeilla on todettu olevan yhteyttä opintojen turhaan keskeyttämiseen. Turhalla keskeyttämisellä tarkoitetaan, että opiskelija keskeyttää opintonsa ei-tavoitteellisista syistä. Näitä ovat esimerkiksi valinta heikon ennakkotiedon perusteella, riittämätön aloitusinformaatio ja liian vähäinen perehdyttäminen. Kuitenkin ohjauksen suunnittelun ja toteuttamisen pääongelmana on ollut, kuinka tunnistaa eri asiakkaiden erilaiset tarpeet ja kuinka vastata niihin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. (Lerkkanen 2002.)

Tarkoituksenmukaisuutta on toteuttaa palvelut noudattaen tarvelähtöisyyden ja monipuolisuuden periaatteita. Tarvelähtöisyys pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan opinto-ohjauksen tarpeet vaihtelevat yksilöittäin. Toiseksi tarvelähtöisyys pitää sisällään olettaman, että opinto-ohjauksen tarpeet ovat erilaiset opiskelupolun eri vaiheissa. Monipuolisilla ohjauspalveluilla vastataan erilaisiin ohjaustarpeisiin. Monipuoliset ohjauspalvelut ilmenevät kolmella ulottuvuudella: ohjauksen toimintoina, ohjausmenetelminä ja ohjauksen toimijoiden erilaisina tehtävinä. (Lerkkanen 2005.)

Aikuisten ohjaustarpeen arvioinnin välineitä ovat ohjauskeskustelu ja sen aikana hänen esittämänsä kysymykset ja non-verbaali viestintänsä. Ohjaajan ohjaustarvetta arvioivia interventioita ovat olleet suorat ohjaustarvetta ilmentävät kysymykset, asteikkokysymykset, osaamiskartoitukset sekä elämänkenttä-harjoitus. Uudenlaisia lähestymistapoja ohjaustarpeiden arviointiin edustavat Second Life- työskentely tietoverkoissa ja erityisesti ohjaustarpeita arvioiva mittaristo (Futurix+ 2009). Ohjaustarvearvion avulla voi analysoida asiakkaan ohjaustarpeiden määrää ja laatua sekä hänen päätöksentekovalmiuttaan ja elämäntilanteensa haastavuutta.

Oikeanlaisen ohjauksen tarjoaminen ei ole mahdollista ilman ohjauksen tarpeiden arviointia. Arvioinnin tarkoitus on turvata, että aikuiset asiakkaat voivat käyttää sellaisia neuvonta- ja ohjauspalveluja, jotka parhaiten tukevat heidän työllistymistään tai osaamisen kehittämistään.

LÄHTEET


Council of the European Union. 2008. Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies. 2905th EDUCATION, YOUTH AND CULTURE Council meeting
Brussels, 21 November 2008. Luettu 30.3.2009, osoitteesta: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf

Futurix+ Oma valintani. (2009). Ohjaustarvearvio. Keuruu: Otava.

Lerkkanen, J. 2002. Koulutus- ja uravalinnan ongelmat. Koulutus- ja uravalinnan tavoitteen saavuttamista haittaavat ajatukset sekä niiden yhteys ammattikorkeakouluopintojen etenemiseen ja opiskelijoiden ohjaustarpeeseen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lerkkanen, J. 2005. Jyväskylä ammattiopiston opinto-ohjaussuunnitelma. Oped-Exo eJulkaisu
No. 40101a. Luettu 30.3.2009, osoitteesta: http://www3.hamk.fi/oped-exo/ejulkaisu/Artikkelit2005/lor/40101a_lerkkanen_j.pdf

Sampson, J., Peterson, G. Reardon, R. & Lenz, J. 2003. Designing Career Services to Cost-Effectively Meet Individual Needs. Luettu 30.3.2009, osoitteesta: http://www.career.fsu.edu/techcenter/designing_career_services/basic_concepts/index.html

Työministeriö 2006. Aikuisopiskelun tietopalvelujen, neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen. Työhallinnon julkaisu 365.

 

Tekijä

Jukka Lerkkanen, KT, opettajankoulutuspäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu