eVOKES

Valtakunnallisia hankkeita

Ohjaustaverkossa.fi -palvelu on uusi verkkopalvelu, jolla voi toteuttaa tietoturvallisesti yksilöohjausta, monialaista ohjausta tai ryhmäohjausta. 

Kohtaamo -hanke (ESR)kehittää nuorten matalan kynnyksen ohjauspalveluja (Ohjaamoja) ja valtakunnallista verkko-ohjausta tavoitteenaan edistää nuorten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Hanke toteutetaan TEMin johdolla useiden hallinnonalojen,elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen ja kolmannen sektorin yhteistyönä ja on osa Nuorisotakuun toimeenpanoa ja saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta hankekaudella 2014–2020.

Koordinaatti on nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus. Sen tavoitteena on, että kaikilla Suomessa asuvilla nuorilla on käytettävissään laadukkaat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Laadukkailla palveluilla edistetään osaltaan nuorten kuulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Sivustolta löytyy tietoa siitä, millaisissa tehtävissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelleet työskentelevät. Palvelu on korkeakoulujen tuottama.

Alueellisia Opin Ovi -hankkeita oli Manner-Suomessa lähes 30 kpl, joita hallinnoitiin ja rahoitettiin pääosin Etelä-Suomen lääninhallituksen ja TE-keskusten kautta. Itä-Suomessa toimi muutamia Opin Ovi -hankkeita Itä-Suomen lääninhallituksen rahoittamina. Jokaisella Opin Ovella oli oma alueellinen yhteistyöverkostonsa. Opin Ovi –hankkeita palvelivat valtakunnalliset NUOVE- (neuvontaa ja uraohjausta verkossa), ERKKERI- ja STUDIO -hankkeet. Aikuisohjauksen koordinaatiohankkeen tehtävänä oli luoda kaikkien edellä mainittujen kanssa tukirakenne, joka kokosi projektien tuloksia, selvitti vaikuttavuutta ja varmisti projektien välisen yhteistyön ja hyvien käytäntöjen leviämisen.

Get a Life -hanke on pyrkinyt edistämään opiskelijoiden proaktiivisuutta ja tulevan kehityksen ennakointia oman työuran suunnittelussa. Hankkeessa on kehitetty opiskelijoiden ja ohjaajien tarpeisiin soveltuvia välineitä työelämän muutosten ennakointiin.

Campus Conexus -sivusto tarkastelee opiskelussa jaksamista ja esittelee tapoja verkostoitua opiskeluaikana.

TET-tori on apuna työelämään tutustumispaikan etsimisessä ja esittelyssä. Tori kokoaa yhteen jo kolmattatuhatta yritystä ja työpaikkaa, jaoteltuna opintoaloittain.

Sivustolta löydät tietoa siitä, millaisissa tehtävissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelleet työskentelevät. Palvelu on korkeakoulujen tuottama.

.