eVOKES Database

Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus
Kirjaudu sisään
[Tulostusnäkymä] Tutkimus

1. Tutkimuksen nimi

Viime tippa paras tippa? Opintojen pitkittymisen syyt opiskelijoiden näkökulmasta Tampereen ammattikorkeakoulun Ikaalisten toimipisteessä.

2. Tutkimuksen tiedot

Tutkimuksen tekijä/tekijät
Riitta Vihuri
Painovuosi
2011
Tutkimuksen koko nimi
VIIME TIPPA PARAS TIPPA?
Opintojen pitkittymisen syyt opiskelijoiden
näkökulmasta Tampereen ammattikorkeakoulun Ikaalisten toimipisteessä.
Painos
 
Painopaikka
 
Kustantaja
 

Tutkimuksen kuvaus
Tampereen ammattikorkeakoulun Ikaalisten toimipisteessä voi opiskella liiketalouden, matkailun ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmissa. Kaikkien Ikaalisten koulutusohjelmien yhteinen ongelma ovat pitkittyneet opiskeluajat; keskimäärin opiskelijoilla menee tutkintonsa suorittamiseen n. 4,2 vuotta. Opintoaikojen lyhentäminen on siis erityisen suuri haaste myös TAMKin Ikaalisten toimipisteessä, kuten nykypäivänä monessa muussakin ammattikorkeakoulussa ja eri koulutusaloilla. Tästä lähtökohdasta kehittämistyön aiheeksi muodostui idea selvittää Ikaalisissa yliajalla opiskelevien liiketalouden ja matkailun opiskelijoiden näkemyksiä siitä, mitkä syyt ovat johtaneet heidän opintojensa pitkittymiseen. Samalla selvitettiin opiskelijoiden mielipiteitä siitä, kuinka ohjausta voitaisiin parantaa niin, että opiskeluajat lyhenisivät. Kehittämistyön tutkimusaineisto kerättiin liiketalouden ja matkailun yliaikaisilta opiskelijoilta e-lomakekyselyn avulla keväällä 2011.


Kysyttäessä opintojen viivästymiseen vaikuttaneita syitä selvästi eniten vaikuttaneiksi syiksi vastaajat mainitsivat työssäkäynnin ja opinnäytetyön viivästymisen. Seuraavaksi eniten vaikuttaneita syitä olivat opiskelumotivaation puute, vaikeudet suunnitella ajankäyttöä ja vaikeudet toteuttaa suunnitelmia. Vastaajilta tiedusteltiin myös, mikä korkeakoulun toimenpide olisi voinut vaikuttaa viivästymistä ehkäisevästi. Vastauksissa toivottiin mm. enemmän mahdollisuuksia suorittaa opintoja Tampereella tai verkossa, jämäkämpää opinnäytetyöprosessia ja enemmän/parempaa ohjausta opinnäytetyössä, enemmän uusintatenttipäiviä sekä apua harjoittelupaikan löytämisessä. Opiskelijoilta kysyttiin myös, minkälaiset toimenpiteet auttaisivat parhaiten silloin, kun opinnot ovat jo viivästyneet. Lähes kaikki vastaajat toivoivat riittävää ohjausta ja aikataulun suunnittelua yhdessä opettajatuutorin tai opinto-ohjaajan kanssa. Koulun ja opettajien toivottiin myös olevan kiinnostuneita opiskelijan asioista, pitävän yhteyttä ja tukevan opintojen loppuunsaattamisessa. Myös erilaisia vaihtoehtoisia tapoja suorittaa opintoja kaivattiin.


Saatuihin tuloksiin lisäohjauksen toiveen on jo osittain vastattu – TAMKissa on kuluvan syksyn (2011) aikana käynnistetty viisi yliaikaiselle opiskelijoille tarkoitettua viivästyneiden ryhmää. Yksi näistä ryhmistä on tarkoitettu nimenomaan Ikaalisten toimipisteen yliaikaisille matkailun ja liiketalouden opiskelijoille. Opinto-ohjausta on myös kaiken kaikkiaan saatavilla enemmän, sillä 1.8. alkaen Ikaalisten toimipisteessä on ollut oma opinto-ohjaaja. Myös opinnäytetyön prosessia TAMKin Ikaalisten toimipisteessä on kehitetty entistä kiinteämmäksi ja intensiivisemmäksi. Jatkossa prosessin kehittämistä tullaan miettimään myös ns. viivästyneiden opinnäytetöiden osalta


Englanninkielinen abstrakti
 

Verkko-osoite/osoitteet ja linkit

Tutkimus sähköisessä muodossa
Muut liitteet
 

3. Yhteystiedot

Yhteyshenkilön nimi
Riitta Vihuri
Yhteyshenkilön organisaatio
Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
riitta.vihuri@tamk.fi

Asiasanat

tutkimus, tutkimushaku, ammattikorkeakoulutus, korkea-asteella opiskelevat, korkea-asteen ohjaus, opinto-ohjaus, opintojen viivästyminen, opiskelu yliajalla, palvelujen tuottajat

Kommenttikenttä

Käyttäjät eivät ole kommentoineet kyseistä aihetta.